Thứ tư, 25/11/2020
Ti?ng vi?tTi?ng anh
Ho?t ??ng
S?n ph?m
Th?ng kê

Mẹo về đĩa lưu trữ tạm thời của điện thoạiL??c truy c?p

7088736

Khách online

380

Trang ch? / Ho?t ??ng ?oàn th? / Th?ng tin ho?t ??ng
H?i di?n v?n ngh? qu?n chúng c?ng ty C? Ph?n Cao Su ??ng Phú 2015 14/05/15, 3:04 am

H?i di?n V?n ngh? qu?n chúng Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú n?m 2015 M?t ?óa hoa ??p chào m?ng k? ni?m 125 n?m Ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

Khen th??ng phong trao thi ?ua v??t s?n l??ng giao khoáng n?m 2014 12/01/15, 2:04 am

T? ngày 16/11/2014 ??n ngày 18/12/2014 ?oàn thanh niên công ty ?ã ??n v??n cây khen th??ng cho ?oàn viên thanh niên hoàn thành s?m k? ho?ch s?n l??ng n?m 2014

??i h?i ?oàn TNCS H? Chí Minh NK 2014-2017 (??i h?i ?i?m) 05/09/14, 2:09 am

??i h?i ?i?m ?ã di?n ra t?i ?oàn c? s? Nông tr??ng Tân Thành thu?c Công ty CP Cao su ??ng Phú vào ngày 30/8/2014, v?i s? tham d? c?a 41 ?oàn viên ??i di?n cho 250 ?oàn viên thanh niên trong toàn Nông tr??ng

T?ng gi?y khen cho nh?ng t?p th?, cá nhân ?oàn c? s? Tân Thành

 

có thành tích xu?t s?c trong công tác ?oàn nhi?m k? 2012 - 2014

 

 

?oa?n C? s?? n?ng tr???ng t?? ch??c tuyên d??ng HSSV n?m 2014 19/08/14, 1:59 am
?oa?n c? s?? Nông tr???ng Thuâ?n Phu? kê?t h??p v??i Hô?i khuyê?n ho?c Nông tr???ng tô? ch??c lê? tuyên d??ng ho?c sinh con CB-CNL? Nông tr???ng ?a?t tha?nh ti?ch xuâ?t s??c trong ho?c tâ?p n?m ho?c 2013 – 2014
?oa?n c? s?? n?ng tr???ng Thua?n Phu? v??i c?ng tri?nh thanh niên 2014 19/08/14, 1:53 am
?oàn c? s? Nông tr??ng Thu?n Phú ?ã nh?n ch?m sóc v??n cây cao su ki?t thi?t c? b?n t?i nông tr??ng v?i di?n tích là 24,16ha
Pages: [01] [02] Next »
THàNH VIêN
 
 
Video
QU?NG CáO
Thành tích
S?n xu?t