Thứ tư, 25/11/2020
Ti?ng vi?tTi?ng anh
Ho?t ??ng
S?n ph?m
Th?ng kê

Mẹo về đĩa lưu trữ tạm thời của điện thoạiL??c truy c?p

7088806

Khách online

393

Trang ch? / Gi?i thi?u / Gi?i thi?u chung

Ti?n thân là ??n ?i?n Phú Ri?ng, k?t qu? c?a cu?c khai thác thu?c ??a l?n th? nh?t c?a th?c dân Pháp ? Vi?t Nam t? n?m 1927. Là vùng ??t ?? Bazan có khí h?u và ??a ch?t phù h?p v?i phát tri?n cây cao su nh?ng c?ng là n?i có truy?n th?ng Cách m?ng, là n?i chi b? ??ng C?ng s?n ??u tiên ? Mi?n ?ông Nam B? ra ??i ngày 28/10/1929. Sau ngày gi?i phóng Mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c, th?c hi?n Hi?p ??nh h?p tác v?i Liên Xô (c?) l?n th? nh?t, ngày 21/5/1981 Công ty cao su ??ng Phú ???c thành l?p.

Tr?i qua g?n 30 n?m xây d?ng và tr??ng thành, t? m?t nông tr??ng v?i di?n tích 3.000 ha cây cao su già c?i b? bom ??n tàn phá, ??n nay Công ty c? ph?n Cao su ??ng Phú ?ã có di?n tích trên 10.000 ha cao su, v?i  g?n 8.000 ha v??n cây ?ang cho khai thác.

Các ??n v? s?n xu?t:

Di?n tích v??n cây cao su thu?c quy?n qu?n lý c?a 6 nông tr??ng:

1. Nông tr??ng cao su An Bình   
2. Nông tr??ng cao su Tân L?p     
3. Nông tr??ng cao su Tân L?i     
4. Nông tr??ng cao su Tân Thành           
5. Nông tr??ng cao su Thu?n Phú           
6. Nông tr??ng cao su Tân H?ng             

Cùng hai nhà máy ch? bi?n v?i công ngh? hi?n ??i c?a Malaysia, và C?ng hòa Liên ban ??c:

1. Nhà máy ch? bi?n Tân L?p : Chuyên s?n xu?t m? Latex (kem) công su?t : 6.000 t?n/n?m . Công ngh? tiên ti?n c?a t?p ?oàn Wesftalia (CHLB ??c). S?n ph?m c?a nhà máy g?m Latex HA, Latex LA.

2. Nhà máy ch? bi?n Thu?n Phú: Chuyên s?n xu?t m? kh?i SVR L, SVR 3 L, SVR 10, SVR 20, SVRCV 50, SVRCV 60 . Công ngh? tiên ti?n c?a Malaysia . Công su?t 16.000 t?n/n?m.

V? lao ??ng:

Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú có trên 4.000 CB- CNV trong ?ó:

- 135 CB-CNV có trình ?? ??i h?c và trên ??i h?c.

- 450 CB-CNV có trình ?? trung c?p k? thu?t.

- H?n 2.000 công nhân có tay ngh? khai thác m? ???c ?ào t?o t? tr??ng Cao ??ng Công nghi?p Cao su, nhi?u n?m ??t các gi?i cao trong H?i thi Bàn tay vàng c?a toàn ngành.

??c bi?t, Công ty ?ã ??t thành tích cao nh?t t? tr??c t?i nay trong H?i thi Th? khai thác m? gi?i toàn ngành n?m 2008: Gi?i nh?t, gi?i nhì cá nhân  và Gi?i nhì toàn ?oàn.

C? c?u s?n ph?m:
- SVR L, SVR 3 L
Chi?m 43% t?ng s?n ph?m
- SVR CV 50, SVR CV 60

Chi?m 5% t?ng s?n ph?m

- SVR 10, SVR 20

Chi?m 20% t?ng s?n ph?m

- Latex HA, Latex LA

Chi?m 32% t?ng s?n ph?m

V? Th? tr??ng tiêu th?:

 Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú ?ã ???c ch?ng nh?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001-2000 t? nh?ng n?m 1999, n?m 2009 ?ã chuy?n ??i sang phiên b?n ISO 900:2008; s?n ph?m c?a Công ty luôn có ch?t l??ng t?t và ?n ??nh , tho? mãn ???c các yêu c?u kh?t khe c?a khách hàng, trong ?ó có nh?ng khách hàng truy?n th?ng là các t?p ?oàn ch? t?o v? xe hàng ??u th? gi?i nh?  Michelin, Mitsubishi, .. và các t?p ?oàn Safic Alcan, Tea Young…. V?i g?n 86% t?ng s?n ph?m c?a Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú ???c xu?t kh?u tr?c ti?p ?i các n??c nh?: Pháp, B?, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Hàn Qu?c, Úc, M?, New Zealand, Canada, Singapore, ?ài Loan, Trung Qu?c, Nh?t B?n…

V? s?n xu?t kinh doanh và ??u t? phát tri?n:

Công ty C? ph?n cao su ??ng Phú chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? ngày 29/12/2006 theo gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s? 44.03.000069 do S? k? ho?ch và ??u t? t?nh Bình Ph??c c?p ngày 28/12/2006, ???c ?i?u ch?nh l?n 3 ngày 27/5/2010 và mã s? m?i là 3800100376.

V?n ?i?u l? c?a Công ty là 430 t? ??ng .

?? ??t m?c tiêu xây d?ng Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú phát tri?n ?n ??nh và t?ng s?c c?nh tranh trong th?i k? h?i nh?p kinh t? th? gi?i. Công ty ?ã và ?ang tri?n khai m?t s? d? án ??u t? nh?m m? r?ng quy mô và ?a d?ng hóa ngành ngh? s?n xu?t – kinh doanh nh? :

- Góp v?n thành l?p Công ty CP Cao su ??ng Phú Krarie, v?i d? án tr?ng 10.000 ha cao su t?i t?nh Kratie – V??ng qu?c Campuchia.

- Thành l?p Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú - ??ckNông, v?i d? án tr?ng 3.000 - 4.000 ha cao su t?i t?nh ??c Nông.

- Tham gia góp v?n xây d?ng ???ng BOT ?o?n t? th? xã ??ng Xoài – Ph??c Long t?nh Bình Ph??c, ???ng BOT ?o?n t? Tân L?p - T?nh Bình Ph??c ??n ngã ba C?ng Xanh - T?nh Bình D??ng , v?i s? v?n h?n 43,8 t? ??ng, ?ã ?i vào kinh doanh thu phí.

- Tham gia thành l?p Công ty CP Khu Công nghi?p B?c ??ng Phú v?i v?n ?i?u l? 100 t? ??ng (DPR chi?m 51%) nh?m ??u t? khu công nghi?p B?c ??ng Phú quy mô 186 ha và khu dân c? Cao su ??ng Phú quy mô 38 ha.

- Tham gia ??u t? xây d?ng d? án Nhà máy s?n xu?t n?m và g?i t? m? latex quy mô 300 n?m và 600 g?i trên m?t ngày, s? d?ng kho?n 4000 t?n latex nguyên li?u/ n?m.

Ngoài ra Công ty còn tham gia góp v?n vào các Công ty C? ph?n và các d? án c?a T?p ?oàn Công nghi?p Cao su Vi?t Nam nh? : Công ty C? ph?n ch? bi?n g? Thu?n An, Công ty C? ph?n cao su Sa Th?y (10% v?n ?i?u l?), Khu Công nghi?p H? Nai, Công ty C? ph?n Th??ng m?i -D?ch v?- Du l?ch Cao su t?i Móng Cái – T?nh Qu?ng Ninh … v?i t?ng s? v?n góp g?n 20 t? ??ng.

Công ty C? ph?n Cao su ??ng Phú ?ã niêm y?t và chính th?c giao d?ch c? phi?u t?i S? giao d?ch ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh  t? tháng 11 n?m 2007, v?i mã giao d?ch là DPR, có 43 tri?u c? phi?u v?i m?nh giá 10.000 ??ng/ c? phi?u.

 
THàNH VIêN
 
 
Video
QU?NG CáO
Thành tích
S?n xu?t