Thứ tư, 25/11/2020
Ti?ng vi?tTi?ng anh
Ho?t ??ng
S?n ph?m
Th?ng kê

L??c truy c?p

7088815

Mẹo về đĩa lưu trữ tạm thời của điện thoạiKhách online

394

Trang ch? / Gi?i thi?u / Các Phòng ban C?ng Ty

T? CH?C CÁC PHÒNG BAN CH?C N?NG

I. H?I ??NG QU?N TR?

  1. Ông Mai Hu?nh Nh?t

Ch?c v? : Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Cty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 203     Mobile: 0908 029 039

        2. Ông H? C??ng

Ch?c v? : TV H?QT kiêm T?ng Giám ??c Cty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 139     Mobile: 0908 040 319

     3. Ông Ph?m Ng?c Huy

Ch?c v? : Thành viên H?QT

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 208   Mobile: 0913 704 949

  1. Ông Nguy?n V?n Thái

Ch?c v? : Thành viên H?QT

Mobile: 0913 658 312

5.       Bà Tr?n Th? Kim Thanh

Ch?c v? : Thành viên H?QT

Mobile: 0913 925 946

II. BAN KI?M SOÁT

1. Ông Hu?nh Minh Tâm

Ch?c v? : Tr??ng ban ki?m soát Công ty  

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3500007 Mobile: 0949 116 768

2. Ông Bùi Thanh Tâm

Ch?c v? : Thành viên Ban ki?m soát

Mobile: 0918 358 882

4.  Ông Nguy?n Ti?n ??i

Ch?c v?: Phó Tr??ng phòng k? ho?ch Công ty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 209     Mobile: 0979 773 677

 

III. BAN GIÁM ??C

1. Ông H? C??ng

Ch?c v? : T?ng Giám ??c Công ty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 709   Mobile: 0908 040 319

2. Ông Hu?nh Tr?ng Th?y

Ch?c v? : Phó T?ng Giám ??c Công ty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 900    Mobile: 0937 900 910

3. Ông L?u Minh Tuy?n

Ch?c v? : Phó T?ng Giám ??c Công ty

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 045     Mobile: 0919 257 213

IV. CÁC PHÒNG BAN CH?C N?NG

  1. Phòng T? ch?c – Hành chính

Tr??ng phòng: Ph?m V?n Hòa

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3818 345   Mobile: 0983 896 571

  1. Phòng K? ho?ch

Tr??ng phòng: Nguy?n Thanh Huy

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 204 Mobile: 0933 00 66 33

  1. Phòng K? toán – Tài V?

Tr??ng phòng: Ph?m Ng?c Huy

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 208  Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng K? thu?t – Nông nghi?p

Tr??ng phòng: Nguy?n T?n Ki?n

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 497 Mobile: 0913 658 312

  1. Phòng Công nghi?p

Tr??ng phòng: Nguy?n V?n Thái

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3818 505 Mobile: 0984 821 109

  1. Phòng Kinh doanh

Tr??ng phòng: Ph?m Ng?c Huy

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 099   Mobile: 0913 704 949

  1. Phòng Thanh tra - B?o v?

Tr??ng phòng: Tr?n Phi

?i?n tho?i v?n phòng: 0271 3819 206     Mobile: 0916 089 102

 

THàNH VIêN
 
 
Video
QU?NG CáO
Thành tích
S?n xu?t